Koret ØreVOX holder til i Sølund, Ryesgade 20, København N og øver hver mandag kl. 18,30 - 21,00  

Kontakt:
Gunni Busck,
Carstensgade 40,
1770 Kbh. V.

Mobil 53 53 19 70
gunni@oerevox.dk


Tilbage til forside

Indhold i Øvemappe

Bliv medlem af koret

 

Internt (adgangskode)

Foreningsvedtægt

Foreningens navn, formål og hjemsted
§1: Foreningens navn er Ørevox (herefter benævnt Foreningen)
§2: Foreningens formål er at stille lokale, klaver og en faglært korleder til rådighed for et sangkor.
§3: Foreningens hjemsted er: København-Frederiksberg.

Medlemmer
§4: Forudsætning for medlemsskab er optagelse i sangkoret.
§5: Medmindre andet er fastsat betales et års kontingent i to halvårlige rater i januar og i september.
§6: Indmeldelse kan nægtes hvis særlige grunde taler for det, og et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer for nægtelsen. Ønsker den afviste stadig indmeldelse, skal nægtelsen prøves ved førstkommende ordinære generalforsamling.
§7: Passive medlemmer kan optages under forudsætning af, at de tidligere har været aktive medlemmer.
§8: Et medlem kan til enhver tid melde sig ud men får ikke tilbagebetalt kontingent.

Medlemmers rettigheder og pligter
§9: Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens love, regler, formålsbestemmelse og respektere aftaler om adfærd i forbindelse med korets prøver og om påklædning og adfærd i forbindelse med korets koncerter.

Kontingent
§10: Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse.
§11: Kontingentet betales forud i to halvårlige rater senest 1. februar og 1. oktober.

Bestyrelsen
§12: Bestyrelsens opgave er at varetage den daglige ledelse af foreningens drift.
§13: Bestyrelsens medlemmer og en suppleant vælges på generalforsamlingen for et halvt år ad gangen. Kassereren dog for et år. Genvalg er muligt.
§14: Bestyrelsen består af 5 - 7 medlemmer og en suppleant. Korlederen er fast medlem af bestyrelsen men uden stemmeret.
§15: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Ordinær generalforsamling
§16: Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
§17: Generalforsamling holdes to gange hvert år i januar og i september.
§18: Indkaldelse skal ske med to ugers varsel til medlemmerne.
§19: Alle medlemmer som har betalt kontingent er berettiget til at stemme på generalforsamlingen. Alle medlemmer har én stemme.  Beslutninger  træffes af almindeligt flertal bortset fra beslutninger om vedtægtsændring.
§20: Det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt.
§21: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.
§22: På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed.
§23: På generalforsamlingen i januar fremlægger kassereren revideret  regnskab og forslag til budget for det kommende år. Ved generalforsamlingen i september fremlægges en status over foreningens økonomi.
§24: På generalforsamlingen vælges 5 - 7 bestyrelsesmedlemmer, en suppleant og en revisor.
§25: Medlemmer, som ønsker at stille forslag til afstemning uden for den meddelte dagsorden, skal orientere om deres forslag pr. brev/e-mail syv dage inden generalforsamlingen.
§26: Afstemninger skal ske skriftligt såfremt blot ét af de fremmødte medlemmer ytrer ønske her om.

Ekstraordinær generalforsamling
§27: Såfremt  10 af foreningens medlemmer ønsker det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
§28: Det overlades til den siddende bestyrelse at udarbejde og udsende mødeindkaldelse. Bestyrelsen skal endvidere berette om årsagen til den ekstraordinære indkaldelse.
§29: Den ekstraordinære generalforsamling holdes på samme måde som ordinære generalforsamlinger, jfr. §§18-21.

Regnskab
§33: Foreningens regnskabs- og kontingent følger det almindelige kalenderår.  Men der gøres rede for status ved begge de halvårlige generalforsamlinger.
§34: Det påhviler kassereren at indkassere indtægter og betale de af bestyrelsen godkendte udgifter.
§35: Før den ordinære generalforsamling skal en valgt revisor have revideret regnskabet.

Tegning og hæftelse
§38: Foreningen forpligtes af kasseren. I sager af væsentlig betydning – dispositioner over kr. 1.000 kan foreningen dog kun forpligtes af den samlede bestyrelse.
§39: Det påhviler ikke nogen af foreningens medlemmer at hæfte personligt for påtagede forpligtelser. Dog finder de almindelige erstatnings- og foreningsretlige principper anvendelse.

Vedtægtsændringer
§40: Til ændring af disse vedtægter kræves vedtagelse på generalforsamling med minimum 2/3 af de afgivne stemmer.

Opløsning
§41: Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på generalforsamling, hvor minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsning.
§42: Ved foreningens opløsning tilfalder formuen et sangkor med et bredt repertoire.

Stridigheder
§43: Det påhviler bestyrelsen i mindelighed at løse opståede stridigheder.
§44: Kan stridigheder ikke løses i mindelighed, skal disse løses ved flertalsafgørelse i forbindelse med korprøver.

Eksklusion
§45: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis dette ikke opfylder forudsætningerne eller på anden måde handler til skade for foreningen. Minimum 2/3 af bestyrelsens medlemmer skal stemme for eksklusionen.
§46: Eksklusionsbeslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der træffer den endelige beslutning.